loading

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Tác giả : Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 22cm

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Vai trò của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ thể hiện trong những kế hoạch chung và riêng cho từng chiến dịch, từng trận đánh, cũng như tinh thần chiến đấu quật cường của chiến sĩ cách mạng. Lòng căm thù và quyết tâm chiến đấu trả thù cho sự hi sinh của người thân, của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước ở miền Nam và xây dựng ở miền Bắc

Top