loading

Giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) / Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Tác giả : Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 589-652 ; 22cm

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Chiến dịch. 2. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 3. Diễn biến cuộc đấu tranh sau Hiệp định Pari.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Diễn biến cuộc đấu tranh của quân và dân ta từ sau hiệp định Pa-ri. Đánh chiếm lại dần dần các tỉnh miền Đông Nam Bộ cũng như chiến lược, sách lược của bộ chỉ huy. Trong các hội nghị tháng 10.1974 và 1.1975 chuẩn bị cho cuộc tiến công, nhất định giành thắng lợi trong năm 1975

Top