loading

Giải phóng miền Trung Trung Bộ / Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Tác giả : Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 672-697 ; 22cm

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Chiến dịch. 2. Trung Trung Bộ -- Lịch sử -- 1961-1975. 3. Chiến trường Trung Trung Bộ. 4. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Diễn biến của kháng chiến từ đầu 3.1975 các tỉnh miền Trung Trung bộ: Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Đà, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, tiêu diệt và làm tan rã 2 quân đoàn và 2 quân khu, 35 o/o sinh lực địch, 40 o/o lực lượng binh chủng kỹ thuật, làm thay đổi hẳn lực lượng so sánh giữa ta và địch, giải phóng gần 8 triệu dân

Top