loading

Sách, tuyển tập

Bảng phân tích các giống cây Việt Nam : sách dùng cho các trường Đại học Việt Nam / Nguyễn Đình Ngỗi d

Tác giả : Nguyễn Đình Ngỗi d

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 216tr. ; 24cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 MVv 22
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 4802
(K08.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top