loading

Bài trích

Mai Thiết Lĩnh

SEAMEC 40 - Hướng tới tương lai tốt đẹp của Đông Nam Á // Giáo dục & thời đại. - 27/3/2005. - Tr.A-B: ảnh

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hội nghị lần thứ 40 Hội đồng các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEC 40) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14 đến 19 tháng 3 năm 2005 đã kết thúc tốt đẹp. Tổng quát về SEAMEC 40 và các kết quả đã đạt được của Hội nghị

Top