loading

Bài trích

Q.Tr.

Hội Nông dân TPHCM tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo // Sài Gòn Giải phóng. - 05/09/2002. - Tr. 2

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hội Nông dân thành phố ký kết liên tịch với Sở Tư pháp, Sở địa chính nhà đất và thanh tra TPHCM để tạo điều kiện cho Hội tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Top