loading

Bài trích

Ngô Ngọc Ngũ Long

Nhớ 1 mùa thu vang dậy khúc hùng ca: Đọc Hoàng Mai Lưu // Sài Gòn Giải Phóng. - 25/08/2002. - Tr. 3

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hoàng Mai Lưu là câu chuyện của 1 thế hệ thanh niên, sinh viên dấn thân yêu nước với những khúc hát xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, với niềm hy vọng cháy bỏng trong những giòng nhạc hào hùng cho độc lập tự do. Họ đã tìm đến với cách mạng và cách mạng đã nhận ra họ

Top