loading

Bài trích

Trần Hậu Tuệ

Tăng cường công tác tư tưởng ở cơ sở // Sài Gòn Giải Phóng. - 19/08/2002. - Tr. 3

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Công tác tư tưởng là công tác quan trọng hàng đầu của toàn Đảng. Từng đơn vị phải có chương trình hành động, duy trì chế độ giao ban tư tưởng định kỳ và đột xuất, coi trọng phân tích, dự báo diễn biến tư tưởng và có biện pháp xử lý tình huống

Top