loading

Bài trích

Ký ức Điện biên - sự ra đời của bài hát (hành quân xa) // Sài gòn giải phóng. - 7/5/1999. - Tr.5

Top