loading

Sách, tuyển tập

Chống tham nhũng ở Đông Á : giải pháp từ khu vực kinh tế tư nhân : sách tham khảo / Jean François Arvis, Ronald E. Berenbeim ; Trần Thị Thái Hà ... [và nh.ng. khác] dịch ; Vũ Cương, Hoàng Thanh Dương hiệu đính

Tác giả : Jean François Arvis, Ronald E. Berenbeim ; Trần Thị Thái Hà ... [và nh.ng. khác] dịch ; Vũ Cương, Hoàng Thanh Dương hiệu đính

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 300 tr. : biểu đồ ; 23 cm

Số phân loại : 364.1323095

Chủ đề : 1. Hối lộ -- Đông Á. 2. Tham nhũng -- Đông Á.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 9669/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 9670/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.07586
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.07587
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4012
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top