loading

Sách, tuyển tập

Việt Nam cận đại : những sử liệu mới. T.1 / Nguyễn Phan Quang

Tác giả : Nguyễn Phan Quang

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 291 tr. : minh họa ; 20 cm

Số phân loại : 959.703

Chủ đề : 1. Lịch sử cận đại. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1883-1945.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2244/95
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2245/95
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2246/95
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.10906
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top