loading

Sách, tuyển tập

In the United States court of customs and patent appeals : Patent appeal docket No. 77-536 : Charles L. Pitzer and Robert Simonoff, appellants, vs. Charles R. Dickey, appellee

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19--?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : [khoảng 550]tr. đánh số khác nhau ; 26 cm

Số phân loại : 346.04860269

Chủ đề : 1. Luật về bằng phát minh sáng chế -- Hoa Kỳ -- Tư liệu lưu trữ. 2. Sở hữu công nghiệp -- Hoa Kỳ -- Tư liệu lưu trữ. 3. Tòa phúc thẩm -- Hoa Kỳ -- Tư liệu lưu trữ. 4. Tóm tắt hồ sơ vụ án -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 835/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top