loading

Sách, tuyển tập

Lá cờ quyết tử : Tập truyện kháng chiến / Mai Ngữ [và nh. ng. khác];

Tác giả : Mai Ngữ [và nh. ng. khác];

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 111tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 958/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top