loading

Bài trích

H.L

Tổ chức nước ngoài khám chữa bệnh miễn phí tại Việt Nam phải được Bộ y tế cho phép // Sài gòn Giải phóng. - Ngày25/2/2002. - Tr.4

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bộ Y tế qui định tổ chức nước ngoài tại hay đến Việt Nam khám chữa bệnh nhân đạo miễn phí phải gởi báo cáo và hồ sơ của từng thành viên trong đoàn về Bộ Y tế xem xét và phê duyệt.

Top