loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Sản xuất và chế biến thực phẩm sạch" : thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/11/2003 / Bùi Cách Tuyến [và nh.ng. khác] b.t

Tác giả : Bùi Cách Tuyến [và nh.ng. khác] b.t

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 254tr. : minh họa ; 29cm

Số phân loại : 338.47664

Chủ đề : 1. Chế biến nông sản -- Kiểm tra chất lượng. 2. Thực phẩm -- Chất lượng. 3. Xử lý thực phẩm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 8939/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top