loading

Bài trích

V.N.

Đoàn nghệ thuật thành phố lưu diễn tại Thái lan / V.N. // Sài Gòn Giải Phóng. - 1.11.1994. - Tr.1:ảnh

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đoàn gồm các nghệ sĩ của đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn và được tăng cường nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của thành phố lên đường lưu diễn từ 1.11.1994

Top