loading

Bài trích

Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự lễ kỷ niệm 170 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh // Sài Gòn Giải Phóng. - 03/09/2001. - Tr.1

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ngày 2.9, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 170 năm thành lập, 10 năm tái lập tỉnh. Trong công cuộc đổi mới kể từ năm 1991, tỉnh đã có những bước chuyển biến quan trọng, có nhiều thành tựu trong phát triển KT-XH, quốc phòng ...

Top