loading

Bài trích

Th.T

Tự do hoá dịch vụ tài chánh // Sài Gòn Giải Phóng. - 8/4/2002. - Tr.8

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hội nghị hàng năm Bộ Trưởng Tài Chánh Asean lần thứ 6 tại Yangon (Myanma). Kết thúc với việc ký kết nghị định thư cam kết tự do hoá hơn nữa các dịch vụ tài chính từng khu vực.

Top