loading

Sách, tuyển tập

Challenging corruption in Asia : case studies and a framework for action / Vinay Bhargava and Emil Bolongaita

Tác giả : Vinay Bhargava and Emil Bolongaita

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : xvii,270 tr. : biểu đồ ; 23 cm

ISBN : 0-8213-5683-6

Số phân loại : 364.1323095

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tham nhũng -- Châu Á. 2. Doanh nghiệp -- Tham nhũng -- Châu Á -- Nghiên cứu trường hợp. 3. Tham nhũng chính trị -- Châu Á. 4. Tham nhũng chính trị -- Châu Á -- Nghiên cứu trường hợp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 2584
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top