loading

Bài trích

Hương Uyên

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hết lòng vì dân : Tại hội nghị công tác tổ chức nhà nước, thủ tướng Phan Văn Khải / Hương Uyên // Sài Gòn Giải phóng. - 26/1/2002. - Tr. 1, 7

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ngày 25.1 Thủ tướng Phan văn Khải đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị : Năm 2002 ngành tổ chức nhà nước phải tập trung nghiên cứu giúp chính phủ ban hành các qui định phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ,các ngành hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, bồi dưỡng cán bộ công chức hoàn thành đề án cải cách chế độ tiền lương, chế độ làm việc

Top