loading

Bài trích

Nguyễn Sinh

"Sâu mới" KLEZ có khả năng xóa bỏ toàn bộ các file chống virut / Nguyễn Sinh // Sài Gòn giải phóng. - 29/01/2001. - Tr. 5

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Con sâu KLEZ được các chuyên gia bảo mật phát hiện kể từ ngày 17.1.2002. Nó cũng sử dụng cách thức nhiễm truyền thống là đính kèm theo những bức email bằng tập tin gởi đến người dùng máy tính nối mạng

Top