loading

Bài trích

P.X.L

"Tôi gần như không thể hiểu nỗi..."; tác giả O'Leary Report trả lời Tuổi Trẻ / P.X.L // Tuổi trẻ. - 13/01/2004. - Tr. 15

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Phúc trình của Bradley O'Leary đã được công bố trên các phương tiện truyền thông Mỹ từ 5.1.2004. Đây là kết quả một cuộc nghiên cứu công phu để tìm hiểu các xu hướng chính trị hiện nay của công dân Mỹ cũng như những giá trị của xã hội Mỹ hiện đại. Một phần của cuộc nghiên cứu này là nhằm tìn hiểu thái độ của công dân Mỹ đối với các vấn đề quốc tế và một số nước trên thế giới, trong đó có VN. Bài trích phần liên quan tới đánh giá về VN

Top