loading

Bài trích

Từ 1.1.2004 : thêm năm đạo luật có hiệu lực // Tuổi trẻ. - 01/01/2004. - Tr. 11

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm luật biên giới quốc gia, luật kế toán, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của luật thuế giá trị gia tăng, luật sửa đổi, bố sung một số điều luật của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Top