loading

Bài trích

Song Hà

Sản xuất dầu cọ quy mô gia đình // Sài Gòn giải phóng. - 10/04/2002. - Tr. 5

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh viên Trường Đại học dân lập kỹ thuật công nghệ TPHCM đề xuất một quy trình công nghệ sản xuất dầu cọ quy mô gia đình. Tác giả khảo sát tại Đức Huệ, Vĩnh Hưng (Long An) để đánh giá tìm hiểu đặc diểm, tính chất nguyên liệu cọ dầu ở đây, từ đó sản xuất thử quy mô phòng thí nghiệm

Top