loading

Luận án, luận văn

Về một phương pháp ứng dụng nguyên lý động học nhạy cảm để khảo sát hệ tự động thích nghi bất biến / Tô Bá Trường

Tác giả : Tô Bá Trường

Mô tả vật lý : 122 tờ, 26 tờ phụ lục : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 003.5

Chủ đề : 1. Điều khiển học. 2. Hệ tự động thích nghi bất biến. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 6417
(K07.34_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top