loading

Sách, tuyển tập

Tuyên ngôn độc lập hiến pháp Hoa Kỳ = The Declaration of independence = The Constitution of united states of america

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : [k.n]

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 55tr. ; 21cm

Số phân loại : 342.7302

Chủ đề : 1. Hiến pháp -- Hoa Kỳ. 2. Luật hiến pháp -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 8408/A
(K08.17_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 8409/A
(K08.17_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top