loading

Bài trích

Nhân dân Thành phố đóng góp gần 900 triệu đồng cứu trợ lũ lụt: Đến ngày 3.10.2001 / Nhóm P.V // Sài Gòn giải phóng. - 05/10/2001. - Tr. 1

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tính đến ngày 310 Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc đã nhận được 533 triệu đồng , 100 đô la Úc, 200 đô là Mỹ cùng 17.000 tấn hàng cứu trợ. 12 công đoàn các cấp đã đóng góp được 230 triệu

Top