loading

Bài trích

Hồng Quân

Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường: Bắt đầu từ đâu? // Sài Gòn Giải Phóng. - 12/01/2002. - Tr. 2,7: ảnh

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giáo dục thẩm mỹ (GDTM) là 1 trong 4 mục tiêu của giáo dục phổ thông (trí dục, đức dục, thể dục, mỹ dục) nhằm giáo dục con người phát triển toàn diện. Việc giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường hiện nay đang có nhiều vấn đề bất cập. Viện nghiên cứu giáo dục đã tổ chức hội thảo khoa học "Giáo dục thẩm mỹ - nghệ thuật trong nhà trường", tại TP. Hồ Chí Minh. Trình bày thực trạng giáo dục thẩm mỹ: một bản nhạc buồn

Top