loading

Sách, tuyển tập

Pesticide residues in food-1985 : evaluation 1985 : rep. of the joint meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide residues in food and the environment and the WHO Experts Group on pesticide residues. Geneva, 23 sept.-2 oct. 1985 / FAO;

Tác giả : FAO;

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : 29cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 1878
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top