loading

Sách, tuyển tập

Pesticide residues en food : rep. of a joint meeting of the FAO. Working Party of Experts on Pesticide Residue and the WHO Experts Committee on Pesticide residues / FAO;

Tác giả : FAO;

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : 23cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 98
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top