loading

Luận án, luận văn

Phân tích so sánh sinh thái học các loài chim họ chèo bẻo (dicruridae, passeriformes) trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới Kon-Hà Nừng (Tây nguyên) : Chuyên ngành : Động vật học, mã hiệu : 1.05.02 : tóm tắt luận án Phó tiến sĩ Khoa học Sinh học / Nguyễn Cử

Tác giả : Nguyễn Cử

Nơi xuất bản : Viện Sinh vật học ;. -

Mô tả vật lý : 25tr. ; 20cm

Số phân loại : 598.2(597.70)(043.4)

Chủ đề : 1. Chim chèo bẻo -- Việt Nam -- Tây Nguyên -- Đặc điểm sinh thái học -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 5166
(K07.35_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top