loading

Sách, tuyển tập

1987 Food aid in figures / [prep. by the Food Security and Food Aid Policies Group, Commodities and Trade Division];

Tác giả : [prep. by the Food Security and Food Aid Policies Group, Commodities and Trade Division];

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : 29cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 2189
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 L 2190
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top