loading

Sách, tuyển tập

Gas-liquid reactions / P.V. Danckwerts

Tác giả : P.V. Danckwerts

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : 190?

Nơi xuất bản : N.Y. [etc.]

Mô tả vật lý : xiii, 276 tr.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 8767
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top