loading

Sách, tuyển tập

Manuel des méthodes de recherche sur l'environnement aquatique : directives destinées au projet commun coordonné FAO / PNUE sur la pollution on Méditerranée;

Tác giả : PNUE sur la pollution on Méditerranée;

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : 28cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 1274
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top