loading

Sách, tuyển tập

Thi pháp thơ Tố Hữu : Chuyên luận / Trần Đình Sử

Tác giả : Trần Đình Sử

Nhà xuất bản : Tác phẩm Mới

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 298tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Chuyên luận$2LCSH. 2. Nghiên cứu văn học$2LCSH. 3. Nhà thơ$2LCSH. 4. Thi pháp$2LCSH. 5. Thơ$2LCSH. 6. Tố Hữu$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1927/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top