loading

Sách, tuyển tập

Không còn đường nào khác : hồi ký của bà Nguyễn Thị Định Hội trưởng Hội phụ nữ giải phóng phó chỉ huy các lực lượng võ trang giải phóng / Nguyễn Thị Định kể ; Trần Hương Nam ghi

Tác giả : Nguyễn Thị Định kể ; Trần Hương Nam ghi

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1969

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 102tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Hồi ký$2LCSH. 2. Văn học hiện đại$2LCSH. 3. Bến Tre (Việt Nam)$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 1374
(K08.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 7250
(K08.06_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 8783 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 9687 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top