loading

Bài trích

Đoàn Văn Tần

Rau hoa quả chữa bệnh / Đoàn Văn Tấn // Khoa học công nghệ. - 15/05/2003. - Số 20. Tr.9

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày các thành phần tác dụng và công dụng dược liệu cho cây thuốc phiện California, cây yến mạch để chữa bệnh mất ngủ

Top