loading

Sách, tuyển tập

Từ điển Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary / Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật, Cao Xuân Phổ

Tác giả : Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật, Cao Xuân Phổ

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 2141tr. : hình vẽ, bản đồ ; 24cm

Số phân loại : 423.95922

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Từ điển -- Tiếng Việt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TCHI Báo 102
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TCHI Báo 103
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I Doc 47
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I Doc 48
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TCHI Báo 102
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top