loading

Bài trích

H.Hạnh

Xuất khẩu trực tiếp 50o/o sản lượng cao su // Sài gòn giải phóng. - 29/03/1998. - Tr.1.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tổng Công ty Cao su cho biết đã bắt đầu khôi phục được nhiều thị trường truyền thống ở các nước SNG, Đông ụu và có nhiều thị trường mới ổn định ở Tây ụu Bắc Mỹ

Top