loading

Bài trích

V.N

Hewlett Packard mua lại công ty Trinagy // Khoa học và Công nghệ. - 27/09/2001. - Tr.15.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Công ty Trinagy do tư nhân quản lý chuyên cung cấp phần mềm quản lý hoạt động mạng cao cấp dành cho doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ, nó sẽ tăng cường hỗ trợ bộ phận phần mềm quản lý dịch vụ điện tử open view của HP và nâng cao vị thế của nó như là một trong những tập họp giải pháp toàn diện nhất trong ngành

Top