loading

Bài trích

Nguyễn Điền

Liệu rau quả sinh học có vấn đề không? // Khoa học và Công nghệ. - 28/10/1999. - Tr.8: ảnh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Rau quả sinh học chỉ dùng phân xanh và hạn chế sử dụng các phân hóa học, để cây tự chống lại sâu bệnh một cách tự nhiên không nên dùng đến chất trừ sâu. Qua kính hiển vi của 1 phòng thí nghiệm vệ sinh thực phẩm thì thấy rau quả sinh học không phải an toàn và không phải 100 o/o sạch và người mua phải trả đắt hơn 30 o/o so với sản phẩm công nghiệp

Top