loading

Bài trích

UAE vẫn cấm nhập khẩu thịt bò của Anh // Khoa học và Công nghệ. - 05/08/1999. - Tr.17.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Lệnh cấm này được đưa ra từ tháng 4.96 bất chấp quyết định của uy ban Châu ụu cho phép Anh xuất khẩu. Hiện đang nhập khẩu chủ yếu từ Ôxtrâylia, ấn Độ và Niu Dilân

Top