loading

Bài trích

Tổng kiểm kê đánh giá lại toàn bộ tài sản cố định của nhà nước // Khoa học và Công nghệ. - 17/07/1997.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Theo quyết định số 466/TTg ngày 2.7.197 tai thời điểm 0giờ ngày 1.1.1998, quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký

Top