loading

Bài trích

Văn Thức

10 công ty hàng đầu thế giới năm 1995 // Khoa học và Công nghệ. - 29/02/1996. - Tr.20.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đó là các công ty như sau: Microsoft, Coca cola, Mac Donalds, Motorola, Walt Disney, IBM, Kodak, Citibank, Nestlé, Xerox.

Top