loading

Bài trích

Đ.K

Vũ khí bọt dính chống khủng bố : Khoa học với bạn trẻ // Khoa học và Công nghệ. - 12/10/1995. - Tr.10.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Loại bọt keo dính (do giới quân sự Mỹ nghĩ ra) phóng từ một loại súng đặc biệt sẽ trói kẻ tấn công ngay tại chỗ giống như một tấm mạng nhện khổng lồ

Top