loading

Bài trích

KH.B

Năm 1998 giải quyết việc làm cho 200.000 lao động // Sài Gòn Giải Phóng. - 07/03/1998. - Tr.1.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ngành LĐ-TBXHTP sẽ phấn đấu giải quyết việc làm cho 200.000 lao động, tập trung quy hoạch xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của TP, có chính sách khuyến khích đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu xã hội, đầu tư nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm...

Top