loading

Bài trích

NGUYỄN MINH HÙNG

Thành lập thị xã Hà Tiên // Sài Gòn Giải Phóng. - 15/07/1998. - Tr.6.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ngày 8/7/98, Chính phủ ra nghị định số 47/98/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang và thành lập các phường thuộc thị xã

Top