loading

Bài trích

P.V

Thành phố tổ chức quan sát nhu cầu về lao động // Sài Gòn Giải Phóng. - 20/12/2000.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thực hiện đề án thiết lập hệ thống quan sát về lao động của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành quan sát đợt 1 tại 100 doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Mười. Nội dung gồm : tuyển dụng lao động, tăng giảm lao động, tình hình sử dụng thời gian làm việc, tiền lương, tiền công của người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp.

Top