loading

Bài trích

Công bố pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế // Sài Gòn Giải Phóng. - 02/09/1998. - Tr.1.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 24/8/1998 công bố Pháp lệnh có 6 chương, 35 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố

Top