loading

Bài trích

PHẠM CÔNG LUẬN

Công nhân Xí nghiệp Minh Long (Sông Bé) vẽ hoa trên gốm sứ // Sài Gòn Giải Phóng. - 14/09/1998.

Top